Ilustrácia v knihe pre deti a grafický dizajn

Ročne vychádza množstvo kníh určených detskému čitateľovi. Ilustráciám venujeme dnes zaslúženú pozornosť. Tešíme sa z nich a oceňujeme ilustrátorov za úspešnú ich tvorbu. Ale iba samotné ilustrácie nie sú jedinou zárukou estetickej kvality knihy.

Kniha je artefakt vytvorený rôznorodými zložkami, ktoré sa navzájom podmieňujú, a žiadna nie je v knihe prvoradá. Podstatnú funkciu pri tvorbe knihy má grafická úprava, dnes nazývaná grafický dizajn. Ten zabezpečuje správne fungovanie textu aj ilustrácií. Ilustrácie plnia dobre svoju úlohu, ak sú dobre do knihy zaradené. Dnes poznáme knihu prevažne vo forme, keď jej listy sú zopnuté po jednej strane, v chrbáte knihy tak, že v knihe pohodlne listujeme a text vnímame paralelne s ilustráciami. Je preto dôležité, aby v knihe jednotlivé prvky boli zostavené do plynulého, harmonického celku. Ilustráciu nemôžeme posudzovať izolovane, stáva sa plnohodnotná iba zapojením do knižného celku. K prudkému rozmachu detskej ilustrácie prispel pokrok v reprodukčných technikách. Ilustrácia prestala byť závislá na pracných, umeleckých technikách, prestala byť odkázaná na jednofarebnú tlač, tvorbu obohatili nové výtvarné postupy, zvyšovalo sa množstvo ilustrácií v knihe, tvary ilustrácií boli zložitejšie. Inovácia v tvorbe ale prináša i nové spoločenské pomery. Ilustrátor získava dojem, že jeho ilustrácie sú pre knihu najdôležitejšie a ostatné zložky by sa im mali podriadiť. Sú tak narušované do tej doby platné estetické princípy knižnej výstavby. Na grafickú úpravu už nepostačujú po mnoho rokov zaužívané praktiky mimoriadne, výtvarne cítiacich typografov v tlačiarni. A tak sa zrodil knižný dizajnér. Tento grafický návrhár koordinuje v knihe všetky výtvarné i technické zložky. Musí rozumieť písmu, typografickej problematike, osobitej, knižnej estetike ale i tlačiarenskej výrobe.

Grafický dizajn je v tvorivom procese knihy zásadným faktorom. Tvorivé postupy oproti práci na ilustracii sú tu značne odlišné. Každého ilustrátora táto výtvarná disciplína neslovuje, je však užitočné ak ovláda aspoň princípy tejto práce. Ilustrátor musí mať predstavu, ako bude jeho ilustrácia umiestnená na dvojstrane, aké pozadie jej bude vytvárať plocha papiera i textu, pretože imiestnenie ilustrácie na knižnej strane má často rozhodujúci vplyv na jej konečné pôsobenie. Ilustrátor tiež určuje počet a veľkosť ilustrácií, je to nutné, lebo dodatočná manipulácia s rozmermi hotových ilustrácií môže zásadne zmeniť ich výtvarný vzhľad. Dobre známy profesor Albín Brunovský, vynikajúci ilustrátor, si bol dobre vedomý, ako je dôležité, aby ilustrator pri svojej práci ovládal aspoň základné poznatky o dizajne knihy a preto si pozýval na svoje oddelenie výuky ilustrácie odborníka, aby prednášal o typografii a polygrafickej výrobe knihy. Rovnako tak robil i pri organizovaní workshopov, ktoré pravidelne usporiadúva BIB.

Vráťme sa ešte k princípom grafického dizajnu knihy. Princípy tvorby knihy sa k nám tradíciou prenášajú už po stáročia, ale nie sú železnou košeľou. Dizajnér musí byť kreatívny a svoj, ale podstatu pravidiel musí mať pri práci hlboko v sebe zakorenenú, aby sa rozhodoval správne v záujme súčasnej knihy.
Základom knihy je vždy dvojstrana. Zásadne komponujeme dve protiľahlé strany. Ako jeden harmonický celok musí na dvojstrane pôsobiť ilustrácia i text. V dnešnej dobe digitálnej sadzby je voľba typografického písma neobmedzená, ale o to profesionálnejšia musí byť skúsenosť grafického dizajnéra, aby zvolil správne. Bohaté možnosti zvádzajú k módnemu používaniu typov písma, jeho veľkostí, i zafarbenia v tlači. Musíme si byť pri detskej knihe vedomí, že malý, neskúsený čitateľ, sa pri čítaní nezabáva, ale pracuje, lúšti neobvyklé tvary písma. Nemusia mu vyhovovať nezvyčajné tvary písmen, či sú to písma obrysové, negatívne, plastické, ozdobné, napodobňujúce rukopis. V detskej knihe, kde sa používajú často veľké stupne písma sú potom takéto prípady ešte rušivejšie. Kniha musí vždy pôsobiť solídne, pretože, kniha sa nesmie podobať nevkusne prefarbenému magazínu. Kniha s kvalitným textom, nie je na jednorazové použitie. Literatúra určená deťom má svoje špecifikum, je pre kategóriu najmenších i starších, skúsenejších čitateľov, vnímanie každého je odlišné a túto skutočnosť musí zohľadňovať hlavne grafický dizajnér. Grafický dizajn má v procese tvorby knihy pre deti nezastupiteľné miesto. Z diela ilustračného a literárneho vytvára knižný artefakt.
Grafický dizajnér zodpovedá kompletne za celú stavbu knihy. Náročnosť práce na knihe je rozličná, ale vždy je dôležitá súhra ilustrátora a dizajnéra. Práca na knihe musí byť práca tímová. Cieľom úsilia musí byť vždy dokonalý knižný artefakt.

Ľubomír Krátky

prednesené na medzinárodnom sympóziu 24. BIB