Grafický dizajn

GRAFICKÝ DIZAJN je moderný názov výtvarnej práce, ktorá bola podstatnou súčasťou činnosti už stredovekých impressorov. Tlačiari tej doby boli vo všeobecnosti mimoriadní vzdelanci a humanisti, ktorí prirodzene vnímali knihu ako estetický produkt. Výzdoba knihy v písaných kódexoch bola dielom písarov, ale tlačená kniha priniesla novú profesiu. Knižná typografia je najkomplexnejšie dielo typografie. Typografia sa stala podstatou existencie knihy a jej výtvarného vzhľadu. Konštrukcia knižných strán vychádza z princípov formy typografického písma, kde riešenie vzťahov potlačených a nepotlačených častí, bolo už vtedy mimoriadné a výtvarne i logicky dokonalé. Preto až do 20. storočia bol pojem typografia označením grafického formovania knihy. Neskôr deľba práce na knihe priniesla pomenovanie grafická úprava, aby ho dnes vystriedal z angličtiny prevzatý súčasný termín grafický dizajn, (angl. design). Grafický dizajn má v knižnej tvorbe mimoriadne poslanie, pretože nerieši iba kompozíciu na jednotlivých stranách, ale i súvislosti medzi stranami a vzťahy všetkých výtvarných a materiálnych častí knižného zväzku. Kniha je trojrozmený objekt, skulptúra, ktorá z každého pohľadu prináša iný estetický zážitok. Ak je kniha dokonalý estetický výtvor, ktorý odzrkadľuje i duchovnú atmosféru knižného diela potom je dosiahnutý požadovaný cieľ. Účelná a krásna typografia spočíva na dokonalej harmónii všetkých elementov knihy.