Fenomén kniha

(malý príspevok k problematike tvorby knihy)

Ján Tchichold, klasik modernej typografie, napísal roku 1948: „Dokonalá typografia je skôr veda než umenie. Zvládnutie remesla je nevyhnutné, nie je však všetkým. Istý vkus, ktorým sa vyznačuje dokonalé, spočíva na znalostiach zákonitostí. (…) Majstrom typografie sa človek nenarodí, je možné sa ním iba postupne vyučiť.“

Tshichold po celý život programovo študoval typografickú tvorbu, význam jej detailov a zmysel harmonickej konštrukcie na dokonalú typografiu. Formu kódexovej knihy poznáme zo stredoveku. Tlačená kniha spočiatku ešte napodobovala jej rukopisnú podobu, ale veľmi rýchlo prijala princípy, ktoré prinášal vynález kníhtlače, duch obdobia humanizmu a v týchto intenciách sa utvárali remeselné, typografické zákonitosti. Písmo strácalo rukopisné vplyvy a racionálne sa stávalo  sa príjemným a lahodným pre ľudské oko. Kniha tak ideálne slúžila k sprostredkovaniu ľudských myšlienok. Snaha o dosiahnutie dokonalej formy je podstatou úsilia v typografickom a grafickom dizajne.

Súčasný graficky dizajn zahŕňa rozsiahly mediálny priestor, ale kniha tu ma špecifické postavenie. Jej osobité vlastnosti a prednosti musíme rešpektovať i rozvíjať. Preto ich musíme detailne poznať. Základným elementom knižného celku je typografia, tvorivá činnosť s typografickými  prvkami. Bodoni kedysi rezolútne prehlásil, že v knihe je potrebné jedine písmo a všetko ostatné len s ohľadom naň. Prísnosť vyhlásenia je tu iba zdánlivá. Cieľom grafického návrhu je usporiadať dané elementy do jednoliateho celku, preto ten dôraz na estetické i etické myslemie, ide o vytvorenie celku, ktorý lahodí ľudkému oku i duchu. Ak sa pokúsíme vyradiť v tvorivom procese netypografické prvky, ublížime snáď konečnému objektu? Typografia hrá vždy hlavnú úlohu.

Základným celkom knihy je dvojstrana. Ak dvojstrana nie je jedným harmonickým celkom nemôže byť ani kniha dokonalým celkom. Grafickou konštrukciou v knihe neriešime iba dvojrozmernú plochu. Kniha je objekt trojrozmerný a z toho vyplývajú pre grafický dizajn špecifické pravidlá. Vizuálny zážitok vzniká už pri prvom uchopení knihy, a potom následným listovaním. Musíme počítať s týmto faktom. Titulná strana je síce vstupným portálom do textovej časti knihy, ale neurčuje podobu celej grafickej koncepcii. Je skôr završením procesu kreatívneho myslenia, jeho obrazovým symbolom. Musíme najskôr vyriešiť  kompozíciu mnohých jednotlivostí, začlenenie dodaných ilustrácií, rytmus potlačených a nepotlačených častí, ustálenie funkčnej hierarchie strán v celej knihe. Obálka, respektíve väzba, majú osobitnú funkciu, ale musia byť vo výtvarnom súlade s dizajnom celej knihy. Grafický dizajner musí byť v procese výroby prvoradým činiteľom. Napriek zdánlivej hravosti typografickej tvorby je úloha knižného dizajnera náročná a nezastupiteľná. Často ju podceňujú i vydavatelia. Chýba nám dostatočné povedomie o knižnej kultúre. To zapríčiňuje, že ani každý výtvarník, či dokonca ilustrátor si rozumie s knihou, písmom či typografiou. Grafický dizajn knihy má svojské výtvarné myslenie. Ak chýba vedomie o knižnej kultúre objavuje sa i nedbanlivý prístup hoci i pri hodnotení krásnej knihy. Hoci je kniha priemyselným výrobkom, môže sa vo vrcholných výkonoch stať artefaktom. Krajíny s vysokou knižnou kultúrou prezentujú i svoju knižnú produkciu na vysokej technickej a estetickej úrovni. Krásna kniha je tu pojem. Dnes sa z tlačiarní presunul grafický dizajn knihy do atelieru grafika. To ale zaväzuje. Pri skutočnej typografickej úprave ide o projektovanie a typografia si vo svojom vývoji vytvorila sústavu pravidiel a zákonitostí, ktoré vznikali z potrieb fyziológie ľudského zraku a vnímania. Iba v skratke. Typografia môže vyvolať k textu sympatie, ale i averziu. Detský, ale i neskúsený dospelý čitateľ má na písmo svoje požiadavky.  Dieťa s textom pracuje. Nemusia mu vyhovovať zdobené písma, obrysové, plastické, pretože ich musí lúštiť. Písmo je dôležitým civilizačným úkazom, vychovváva k cíteniu tvaru. Čitateľnosť je zložitá otázka, máme o nej málo zasvätených výzkumov a tak záleží iba na cite, vkuse i zodpovednosti typografa. Zodpovednosť voči čitateľovi  je vecou i vydavateľa. Nepodceňujme tradície a profesionálne pestujme dobré odkazy. Práca tu musí byť tímová.  Pozorujme ako poctivo sú riešené náročné knihy vo vyspelých vydavateľstvách. Dosiahnuť dokonalosť jestvuje.

Ľubomír Krátky, október 2012
(prednesené na seminári slovenských ilustrátorov).